• เหตุอุทกภัยที่ประเทศญี่ปุ่น
 
    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 บริษัทไดอิชิฯ และเพื่อนๆ พนักงานได้ร่วมสมทบเงินบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงินบริจาค 100,700 บาท โดยบริจาคผ่าน
ไปยังมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา พร้อมกับร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสพภัยอุทกภัยทุกคน

  • เหตุอุทกภัยที่ภาคใต้
 
     
    ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2554 มีพื้นที่
ประสพภัยถึง 10 จังหวัด และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 บริษัทไดอิชิฯ และเพื่อนๆพนักงาน
ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 208 แพ็ค โดยบริจาคผ่านไปยังช่อง 9 อสมท. เพื่อช่วยเหลือชาว
ภาคใต้กับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่
 
  • บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
 
      บริษัทไดอิชิ ฯ ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี เดือนละ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ติดเชื้อเอดส์ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน