นโยบายคุณภาพ
Quality Policy

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามหลักอาชีวอนามัย ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องข้อกำหนดของลูกค้า
และถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า